KEPANITERAAN PIDANA

TUGAS POKOK DAN FUNGSI:

1.Melaksanakan administrasi perkara pidana.Memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di Kepaniteraan.Mencatat setiap perkara yang diterima kedalam buku register.Bertanggung jawab atas ketertiban pengisian buku register keperdataan.Menyiapkan berkas perkara yang dimohon banding, kasasi atau peninjauan kembali.
2.Menyerahkan arsip berkas perkara yang telah berkekuatan hukum tetap dan telah diminutasi kepada Panitera Muda Hukum.
Atasan Langsung
Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Padang Panjang. PANITERA MUDA PIDANA
    NAMA: DESMAWATI, S.H.
 NIP: 19661010 199403 2001
 


 STAF KEPANITERAAN PIDANA
    NAMA: NILA HAYATI
 NIP: 19660202 198603 2004
 


 STAF KEPANITERAAN PIDANA (Rangkap Jabatan JURUSITA)
    NAMA: JUNAIDI HENDRI
 NIP: 19740111 199303 1002